Provozní řád

Provozní podmínky

1) Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jógamy. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo kreditu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2) Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, na kterém je v systému nahraný kredit, nebo si zakoupit jednorázovou lekci instruktora. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jóga studia a využívání jeho zařízení či služeb.

3) Jógamy studio je otevřeno dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.jogamy.cz v sekci kontakty.

4) Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách Jógamy. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikovaných instruktorů. Nastane-li jakákoliv událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či na Facebooku.

5) Klientům jsou k dispozici šatní skříňky v určené oddělené šatně, která je z důvodu malého prostoru společná pro dámy i pány. Prosíme proto pány, aby počkali až se dámy převléknou a poté vstupovali do šatny. Pokud přijdete dříve, můžete použít k převléknutí sál ve studiu a poté využít šatní skříňky. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč a šatní skříňku. Při ztrátě klíče či poškození zámku je účtován poplatek ve výši 100 Kč. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za cennosti uložené v šatní skříni (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti instruktora aktuální lekce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

6) Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

7) Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení.

8) Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio Jógamy nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

9) Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou odpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit přítomnému instruktorovi. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků. Základní lékárnička první pomoci je umístěna v šatně studia.

10) Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky. Jógamatku je vždy nutné očistit hygienickým prostředkem.

11) Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách Institutu.

12) V prostorách jóga studia je zakázáno:

  • kouřit,
  • požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

13) Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Storno podmínky

1) STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním sytému zrušit max. 4 hodiny před jejím začátkem. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, bude její hodnota odečtena z kreditu, či po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení.

2) STORNO SEMINÁŘU A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na seminář/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů před konáním semináře/workshopu, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována. V momentě přijetí platby Vám zašleme potvrzení o platbě. Pokud byste částku uhradili a nepřišel vám email o potvrzení, prosíme kontaktujte nás (častým důvodem je nesprávně napsaný variabilní symbol).

3) V případě storna méně než 3 dny před konáním semináře/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 100%, či se nedostaví, studio je oprávněno ponechat si 100% výši ceny. Své místo však lze převést na jinou osobou.

4) Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

5) Prosíme, dostavte se na lekce alespoň 10 minut před začátkem. Pokud budete mít zpoždění, informujte nás telefonicky na číslo uvedené v záložce kontakt, bude Vám připravena podložka v sále. Akceptovatelné zpoždění je 10 minut (pokud se telefonicky omluvíte) do začátku lekce. V opačném případě berte na vědomí, že na lekci již nemusíte být puštěni z důvodu rušení probíhající hodiny. Studio si nárokuje úhradu lekce v plné výši.

Provozní řád studia Jógamy
V Praze, dne 7. 7. 2022.